Η εταιρεία Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης «ΔΑΗΚ Α.Ε.», προωθεί τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, την προστασία του Περιβάλλοντος και την αποτελεσματική διαχείριση θεμάτων κλιματικής αλλαγής ως στόχους υψηλής προτεραιότητας.

Η ΔΑΗΚ Α.Ε. ακολουθεί ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού κινδύνου, με πλήρη επίγνωση των ευθυνών της απέναντι στο Περιβάλλον, τους Εργαζόμενους, τους Φορείς και την Τοπική Κοινωνία.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η ΔΑΗΚ Α.Ε, δεσμεύεται να ενεργεί λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

 • Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων όλων των λειτουργιών και εργασιών με σκοπό τον περιορισμό τους.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή μέτρων καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, με προτεραιότητα την ελαχιστοποίηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τη συνολική μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, με ταυτόχρονη παρότρυνση του συνόλου των εργολάβων και τρίτων μερών που δραστηριοποιούνται στο Αεροδρόμιο, ώστε να συμβάλουν προς αυτή την προσπάθεια.
 • Υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών που σκοπεύουν στην ελαχιστοποίηση των εκπομπών αερίων ρύπων από τις λειτουργίες του νέου Αεροδρομίου, με ταυτόχρονη παρακολούθηση της ποιότητας αέρα στην περιοχή.
 • Συνεχής παρακολούθηση της στάθμης θορύβου και εφαρμογή μέτρων για την ελαχιστοποίηση του
 • Ανάπτυξη οικολογικής στρατηγικής με στόχο την ενσωμάτωση και προσαρμογή του νέου Αεροδρομίου στο φυσικό περιβάλλον.
 • Ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων, στοχοθεσία για επίτευξη υψηλών ποσοστών ανακύκλωσης και προώθηση της Αρχής της Κυκλικής Οικονομίας.
 • Συμμετοχή σε έναν εποικοδομητικό, συνεχή και ανοιχτό διάλογο με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών κοινοτήτων και των εργαζομένων.
 • Προώθηση της προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (πανίδα, ορνιθοπανίδα και χλωρίδα, πολιτιστική κληρονομιά).
 • Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την περιβαλλοντική και κοινωνική ευθύνη μεταξύ των εργαζομένων, των πελατών, των συνεργατών, των προμηθευτών, του Κοινού και λοιπών ενδιαφερομένων.
 • Δημοσίευση των αποτελεσμάτων περιβαλλοντικής παρακολούθησης.
 • Ανάπτυξη μηχανισμού υποβολής και καταγραφής παραπόνων, έτσι ώστε όλοι να έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν ανησυχίες και να υποβάλουν προτάσεις, σχετικά με τις δραστηριότητες της ΔΑΗΚ Α.Ε. που αλληλεπιδρούν με τρίτα μέρη.
 • Εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια και τις υποδομές του νέου Αεροδρομίου, καθώς και ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Η ΔΑΗΚ Α.Ε., τέλος, δεσμεύεται να αξιολογεί συνεχώς τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις της και να επιδιώκει την ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος του νέου Αεροδρομίου στο Περιβάλλον, με την εφαρμογή αποτελεσματικών πρακτικών.