Ο κύριος στόχος της Εταιρείας είναι η προώθηση της προστασίας του Περιβάλλοντος και της Κοινωνικής Ευθύνης μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης όλων των δράσεων και των πρωτοβουλιών που λαμβάνονται, υιοθετώντας τις αρχές της Βιωσιμότητας όπως την πλειοψηφία των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs). Ο Δ.Α.Η.Κ δεσμεύεται να αξιολογεί συνεχώς τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις, ενώ προσπαθεί σε καθημερινή βάση να λαμβάνει κάθε ενέργεια που απαιτείται για την ελαχιστοποίηση του αποτυπώματός στο περιβάλλον και στην τοπική κοινωνία.

Η Στρατηγική μας έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις ανάγκες του Αεροδρομίου αλλά και της τοπικής κοινωνίας. Ως αποτέλεσμα, εφαρμόζουμε τις Αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης με σκοπό την κοινωνική υπευθυνότητα και τη συμβολή σε έναν καλύτερο και πιο «πράσινο» κόσμο.

Στον Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης οραματιζόμαστε ότι το αεροδρόμιο μάς είναι ένα όχημα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τη βελτίωση της ευημερίας των επισκεπτών μας, των εργαζομένων και της κοινότητας που μας περιβάλλει και την προώθηση της τοπικής οικονομίας. Ήδη από την αρχική φάση κατασκευής, δεσμευτήκαμε να τηρήσουμε την περιβαλλοντική νομοθεσία, με στόχους πέρα από αυτή, με την απόκτηση της διεθνώς αναγνωρισμένης πιστοποίησης LEED, την εφαρμογή μιας βιώσιμης προσέγγισης στον σχεδιασμό, στην κατασκευή και λειτουργία του αεροδρομίου μας.

Έχουμε ήδη θέσει αυστηρές διαδικασίες ποιότητας πιστοποιημένες με ISO 9001 και είμαστε στη διαδικασία διάρθρωσης, για την περίοδο λειτουργίας, ενός ισχυρού Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που διέπεται από το πρότυπο ISO 14001, και ενός συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης που βασίζεται στο πρότυπο ISO 50001.

Ως μέλος του ACI (Διεθνές Συμβούλιο Αεροδρομίων), συμμετέχουμε στις διαδικασίες για την πιστοποίηση του Αεροδρομίου στα πλαίσια του προγράμματος Διαχείρισης και Μείωσης του Διοξειδίου του Άνθρακα Airport Carbon Accreditation (ACA).

Related Links

Πιστοποίηση ISO 9001
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΕ